1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania Członków z 2018 r.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
 5. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2018 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. oraz jej wniosków w   przedmiocie w/w sprawozdań.
 5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwał:
 7. a) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 r.
 8. b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. c) udzielenie absolutorium zarządowi
 10. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Ogłoszenie wyników głosowania – protokół Komisji Skrutacyjnej.
 12. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Stowarzyszenia PUTW.
 14. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 15. Przedstawienie wniosku o nadanie honorowego członkostwa Aleksandrze Roszkowskiej i Halinie Farcinkiewicz oraz podjęcie odpowiedniej uchwały.
 16. Dyskusja, wolne wnioski.
 17. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zakończenie obrad.

     W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków, w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy podany termin, czyli na godz. 15.00

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by