"Rzeka Wieprz to prawy dopływ Wisły.Jej długość wynosi 303 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 10,4 tys. km2. Swoje źródła bierze w okolicy Tomaszowa Lubelskiego na roztoczu, a do Wisły uchodzi w Dęblinie. Z rzeką Krzną łączy się poprzez kanał Krzna - Wieprz. Głównymi dopływami Wieprza są: Bystrzyca i Tyśmienica. Dolina tej rzeki o naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych posiada status obszaru chronionego.Bogata jest w rozlewiska, mokradła i starorzecza. Dzięki temu, że krajobraz okolic Wieprza wciąż pozostaje naturalny i niezniszczony działalnością człowieka,swoje siedliska mają tu dzikie ptaki, takie jak: błotniarki, czajki, łabędzie nieme, jak również zwierzęta m.in.: wydry, piżmaki, a nawet liczne rodziny bobrów"

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by